ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ΔημόσιΩΝ ΚλήρωσΕΩΝ

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει, την Παρασκευή    14.02.2020 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και από ώρα 09:00πμ-09:10πμ, δύο (2) δημόσιες κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) για τα  γνωμοδοτικά όργανα που αφορά στις επιτροπές διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για  τις παρακάτω μελέτες της Περιφέρειας Κρήτης:

1) «Επείγουσες γεωτεχνικές και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες για την αποκατάσταση κατολισθήσεων σε θέσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου» ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:00 πμ) ,

2) «Μελέτη αποκατάστασης Κατολισθήσεων Βραχωδών Πρανών σε τμήματα επί της ΕΠ.Ο Ηρακλείου – Προφήτη Ηλία» ( ώρα διενέργειας κλήρωσης : 09:10 πμ).

                                                                                  

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

 

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ