ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη συγκρότηση αμειβόμενης ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ

για την «Τεχνική Υποστήριξη του Τμήματος και την

Υποστήριξη του Έργου και της Λειτουργίας των Οργάνων του»

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να συγκροτήσει τριμελή αμειβόμενη Ομάδα Εργασίας για την «Τεχνική Υποστήριξη του Τμήματος και την Υποστήριξη του Έργου και της Λειτουργίας των Οργάνων του», καλεί τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ, να υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη  μορφή στα  γραφεία του Τμήματος (Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, τηλ. 2810-342520, φαξ 2810-281128, email: teetak@tee.gr).

Το Τεύχος των Γενικών Προδιαγραφών καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης και Υπεύθυνης δήλωσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος μας (www.teetak.gr).

Ως καταληκτική Ημερομηνία για την υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται η Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.

                                                                    Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

                                                                   Ο Πρόεδρος

 

                                                                 Μιχαήλ Χωραφάς

                                                                  Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 

 

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

Τεύχος Γενικών Προδιαγραφών

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ