ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.) -ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

            Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να ορίσει Εκπροσώπους ώστε να στελεχωθούν τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [Ν.4495/2017 (ΦΕΚ167Α/03.11.2017), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4643/2019 (ΦΕΚ193Α/03.12.2019)],  καλεί τους ενδιαφερόμενους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς – μέλη του για την συμμετοχή τους σε αυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί πρέπει να διαθέτουν δωδεκαετή αρχιτεκτονική εμπειρία ή να πληρούν δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) οκταετή εμπειρία, β) διάκριση σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, γ) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, δ) κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/ 2005 (Α΄ 42).

Επισημαίνεται ότι, η  θητεία  των Σ.Α. είναι διετής και οι συνάδελφοι που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στα Σ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ».

            Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί  ένα σύντομο βιογραφικό στα γραφεία του Τμήματος, οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, τηλ. 2810-342520, φαξ 2810-281128 ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail: teetak@tee.gr,  μέχρι την 20/01/2020.

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

 Ο Πρόεδρος

 

Μιχαήλ Χωραφάς

AITHΣΗ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ