ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΚΛHΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιασ Κλήρωσησησ

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

           

    Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει, τη Δευτέρα 16.12.2019 και ώρα 11:00 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ΕΟ97 Ηρακλείου- Αγ. Γαλήνης (Β’ Φάση) », του έργου: «Επείγουσες Εργασίες στο ΕΟΔ Κρήτης (Περιφέρεια Κρήτης) », που προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης.

 

 Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

 

Ειρήνη Βρέντζου