ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΚΛHΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) για το  γνωμοδοτικό  όργανο που αφορά στην επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης».  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ τη  Δευτέρα 15.04.2019 και ώρα 09:30 π.μ.

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

  

 

Ειρήνη Βρέντζου