ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΠΟΘΑ»

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να συντάξει κατάλογο προτεινόμενων προς κλήρωση στα «Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων – ΣΥΠΟΘΑ», για τις δύο περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Κρήτης (Ηρακλείου- Λασιθίου) σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων Ζ και Η1 του άρθρου 156 του Ν.4389/27-05-2016 (ΦΕΚ 94 Α’) με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 32 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249), καλεί τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς – μέλη του, που είναι εγγεγραμμένοι στην Κατηγορία ΙΙΙ του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης και διαθέτουν εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, να υποβάλλουν την συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ένα σύντομο βιογραφικό, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Τμήματος (οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, τηλ.: 2810- 342520, Fax: 2810-281128, e-mail: teetak@tee.gr), μέχρι την Παρασκευή 30/11/2018. Σημειώνουμε ότι υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί μαζί με την αίτηση και η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Επισυνάπτονται το παρόν, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση:

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΑΙΤΗΣΗ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ