ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη συγκρότηση αμειβόμενης ομάδας εργασίας

 για την «Υποστήριξη του έργου των Οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ»

 

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να συγκροτήσει διμελή αμειβόμενη Ομάδα Εργασίας για την «Yποστήριξη του έργου των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ», καλεί τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ, να υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη  μορφή στα  γραφεία του Τμήματος (Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, Τηλ. 2810- 342520, φαξ 2810-281128, email: teetak@tee.gr )

 Ως καταληκτική Ημερομηνία για την υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται η Δευτέρα οκτώ (8) Οκτωβρίου 2018.

Ακολουθεί  το Τεύχος των Γενικών Προδιαγραφών καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης  και Υπεύθυνης δήλωσης:

 

Τεύχος Γενικών Προδιαγραφών  

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπεύθυνη Δήλωση 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12