ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη συγκρότηση αμειβόμενης ομάδας εργασίας

για την «Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ»

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να συγκροτήσει διμελή αμειβόμενη Ομάδα Εργασίας για την «Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ», καλεί τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ, να υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη  μορφή στα  γραφεία του Τμήματος ( Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, Τηλ. 2810- 342520, φαξ 2810-281128, e-mail: teetak@tee.gr ). 

Ως καταληκτική Ημερομηνία για την υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται η Δευτέρα οκτώ (8) Οκτωβρίου 2018.

Ακολουθεί  το Τεύχος των Γενικών Προδιαγραφών καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης  και Υπεύθυνης δήλωσης:

 

Τεύχος Γενικών Προδιαγραφών

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Υπεύθυνη Δήλωση

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12