ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ: ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΙΔΗΣ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΙΔΗΣ)

 

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, ζήτησε να ενημερωθεί και να διαμορφώσει άποψη για τα έργα που εκτελούνται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στις κεντρικές οδούς «Δικαιοσύνης» και «’Ιδης».

Για τον λόγο αυτό κάλεσε  τον αντιδήμαρχο και τον Δ/ντή Τεχνικών ‘Έργων του Δήμου Ηρακλείου, καθώς  και τους συναδέλφους διπλωματούχους μηχανικούς που επιβλέπουν το παραπάνω έργο, να παραβρεθούν στη συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 26/7/2018, προκειμένου να γίνει σχετική ενημέρωση και διαλογική συζήτηση, οι οποίοι και ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση.

Μετά από την αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση που ακολούθησε, η άποψη που διαμορφώνει η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ συνοψίζεται στα παρακάτω :

·            Τα έργα πριν την δημοπράτηση τους και πολύ περισσότερο τα έργα εκείνα που έχουν ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, θα πρέπει να προετοιμάζονται με την μέγιστη δυνατή πληρότητα και ωριμότητα από πλευράς μελετών προκειμένου, κατά την εκτέλεση του έργου, να αποφεύγονται ενδεχόμενες μελετητικές αστοχίες και συχνές τροποποιήσεις. Με πλήρεις μελέτες θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς βάσιμες και ρεαλιστικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα προσφοράς με υπερβολική έκπτωση θα πρέπει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να ζητείται ουσιαστική αιτιολόγηση της προσφοράς και εάν αυτή δεν κρίνεται επαρκής, η προσφορά να απορρίπτεται και το έργο να κατακυρώνεται σε άλλον οικονομικό φορέα.

·            Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ωριμότητα των έργων και να διασφαλιστεί η ταχύτερη και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, θεσπίσθηκε (στον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών») η δυνατότητα της αρμόδιας αρχής ή Υπηρεσίας για την εκτέλεση των «πρόδρομων εργασιών» με ανεξάρτητη σύμβαση. Ως «πρόδρομες εργασίες», κατά τον Νόμο, νοούνται ιδίως οι απαιτούμενες μετακινήσεις των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι αναγκαίες προσωρινές εργασίες, οι εργασίες διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, τεχνικές και παντός είδους έρευνες και αδειοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή έρευνα που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ωριμότητας του κυρίως έργου.

·            Ο χρονικός προγραμματισμός των έργων και ειδικά αυτών που προκαλούν αυξημένες οχλήσεις για τους πολίτες, κυκλοφοριακή επιβάρυνση κ.λ.π. θα πρέπει να είναι αντικειμενικά υπολογισμένος, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μεθοδολογία. Θα πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως τα όποια χρονικά περιθώρια για παράλληλες δραστηριότητες σε περισσότερες βάρδιες, ενδεχομένως και κατά τις νυχτερινές ώρες , εάν απαιτείται, συνδυασμένα σε μία βέλτιστη κρίσιμη διαδρομή, υπολογίζοντας όμως στον προϋπολογισμό του έργου πιθανά επί πλέον κόστη που θα προκύψουν.

·            Ο ποιοτικός έλεγχος όλων των έργων πρέπει να γίνεται αυστηρά τυπικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), τα συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών). Η ποιότητα στην εκτέλεση των έργων δεν είναι διαπραγματεύσιμη και δεν πρέπει να επηρεάζεται σε καμία περίπτωση από οποιαδήποτε έκπτωση προσφοράς.

·            Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όπως θα πρέπει αναλυτικά να προβλέπονται στο ΣΑΥ και το ΦΑΥ του έργου. Ιδιαίτερα σε έργα όπου κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους υπάρχουν καταστήματα ανοικτά και διέρχονται πολίτες, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις προσβάσεις και την ασφάλειά τους.

·            Το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει ως πάγια αρχή του την ποιοτική, έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των Δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεώς τους. Το συγκεκριμένο έργο ανάπλασης των κεντρικών δρόμων της πόλης του Ηρακλείου αναμφισβήτητα θα συμβάλλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού τοπίου στο κέντρο της πόλης. Απαιτεί όμως πρόσθετη προσπάθεια και προσοχή τόσο από τον φορέα υλοποίησης (Δ.Τ.Υ. Δήμου Ηρακλείου), όσο και από τον ανάδοχο του έργου, προκειμένου να εξασφαλισθούν τόσο τα σφικτά χρονοδιαγράμματα που απαιτούν οι δύσκολες αστικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, όσο και οι υψηλές απαιτήσεις ποιότητας υλικών και εργασιών σύμφωνα με τις  Ε.ΤΕ.Π. και τα συμβατικά τεύχη.

·            Το ΤΕΕ/ΤΑΚ δεν είναι ελεγκτικός μηχανισμός ποιότητας και ποσοτήτων εκτέλεσης των έργων όμως, με τη γνώση και εμπειρία των μελών και στελεχών του, μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση τους. Σκοπός των έργων αυτού του είδους είναι, με την «επιτελεστικότητα» τους,  να ωφελήσουν την κοινωνία της πόλης, να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της και να αποτελέσουν αφετηρίες για ανάπτυξή της στο πλαίσιο της αειφορίας.

 

                                                                                   Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

                                                                                             Η Πρόεδρος

 

                                                                                          Ειρήνη Βρέντζου

    

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12