ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4495/2017_ΕΩΣ 13.04.2018

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να συστήσει ομάδας εργασίας,  για την υποστήριξη του έργου της Δ.Ε. και της αρμόδιας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα εφαρμογής του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες Διατάξεις», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ένα σύντομο βιογραφικό στα γραφεία του Τμήματος οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, τηλ. 2810- 342520, φαξ 2810-281128 ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail: teetak@tee.gr,  μέχρι την  Παρασκευή 13 Απριλίου 2018.

 


 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12