ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.)_ΕΩΣ 27.04.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να προτείνει Εκπροσώπους, (επικαιροποίηση του μητρώου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) ώστε να στελεχωθούν τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), στις Περιφερειακές Ενότητες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ΛΑΣΙΘΙΟΥ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία[1], καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες Αρχιτέκτονες Μηχανικούς– μέλη του, που πληρούν δύο (2) από τις παρακάτω προϋποθέσεις[2]:

1.         Εξαετή αρχιτεκτονική εμπειρία

2.         Διάκριση σε Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

3.         Δημοσιεύσεις επί Αρχιτεκτονικών θεμάτων

4.         Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό σε Αρχιτεκτονικές Σχολές

5.         Κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β’ και Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/05 (ΦΕΚ A’ 42).

Η θητεία των μελών των Σ.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι διετής[3] (άρθρο 29 του Ν.4030/2011). Μετά τη λήξη της θητείας δεν επιτρέπεται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μέλη του Σ.Α., εκτός αν παρεμβληθεί διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών. Σε περίπτωση που με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψήφιων μελών με τα προβλεπόμενα προσόντα, μπορεί να ανανεώνεται η θητεία δύο μελών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, με ένα σύντομο βιογραφικό στα γραφεία του Τμήματος οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, τηλ. 2810- 342520, φαξ 2810-281128 ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail: teetak@tee.gr,  μέχρι την Παρασκευή 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

 


[1].         Άρθρο 26 του N.4495/2017 (ΦΕΚ A’ 178), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του N.4513/2018 (ΦΕΚ A’ 9), καθώς και την εγκύκλιο 1/2017, όπου τα υφιστάμενα συμβούλια λειτουργούν με τη σύνθεση που έχουν, έως την λειτουργία του «Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος» και την συγκρότησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4495/2017.

[2].         Άρθρα 22 και 23 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249),  Άρθρο 49 παρ. 5 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ Α’ 174) και Άρθρο 26 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 178), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α’9) καθώς και την εγκύκλιο 1/2017.

[3].         Άρθρο 29 του Ν.4030/2011

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ