ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ _05.03.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) για τα γνωμοδοτικά  όργανα που αφορούν τις επιτροπές διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για:

 

1.    Το Υποέργο 1: «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος”»

 

2.    Το Υποέργο 3: «Ευαισθητοποίηση κοινού και δημοσιότητα έργου “Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος”»,

 

της Πράξης «Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου».

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ τη Δευτέρα 05/03/2018 και ώρα 10:00 π.μ.