ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ ΤΗΝ 21.12.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

          Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στο γνωμοδοτικό όργανα που αφορά την επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για:

            Το έργο με τίτλο «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Ιλιου & Δρακάκη»

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 11:00 π.μ.