ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΚΛΉΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ ΤΗΝ 14.12.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΚΛΉΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) σε γνωμοδοτικό όργανα που αφορά την επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για:

 

            Τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΒΟΑΚ»

 

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Πέμπτη 14/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ.