Δημόσια Κλήρωση_1_19.04.2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ /ΤΑΚ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενeργειασ Δημoσιας Κλhρωσης

για την Ανaδειξης Εκπροσωπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή της παρ. 9γ, του άρθρου 221 του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) σε γνωμοδοτικό όργανο που αφορά την επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης τμήματος οικισμών Συκολόγου & Κ.Βιάννου».

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τετάρτη 19/04/2017 και ώρα 11:00 π.μ.