ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/08.08.2014), ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ υποβάλλουν για τον εαυτό τους, τους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους, εκτός των ήδη υπόχρεων και οι παρακάτω:

·        Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του δημοσίου, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά διαγωνισμό.

·        Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

·        Ο Ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργου άνω των 300.000 ευρώ.

·        Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει τα παραπάνω ποσά ανά περίπτωση (προμήθεια, παροχή υπηρεσιών πάνω από 150.000€ και έργα πάνω από 300.000€)

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 229 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/08.08.2014), οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, εκτός από την ετήσια δήλωση, υποβάλουν στην ίδια προθεσμία, ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ των ιδίων και των συζύγων τους.

Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται από τους υπόχρεους εντός ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας του υπόχρεου και για ΕΝΑ (1) επιπλέον έτος μετά την απώλεια ή τη λήξη της ιδιότητας και το αργότερο εντός τριμήνου μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. (Για το έτος 2015, η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 26η Νοεμβρίου 2015 η οποία μετά την παράταση που δόθηκε ορίστηκε στην 31η Δεκεμβρίου 2015).

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο από 10:00 έως 13:30) στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν.3213/2003.

Ταχυδρομική Διεύθυνση για την υποβολή δηλώσεων:

Βασιλίσσης Σοφίας 11,
4ος Όροφος, Γραφείο 414
106 71 ΑΘΗΝΑ

 

Κατεβάστε τα σχετικά άρθρα του Ν.4281/2014 με επισημάνσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΦΕΚ 160Α/08.08.2014

 Κατεβάστε τα Έντυπα Δηλώσεων:

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12