ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τους Μηχανικούς

 

Σχετικά με τη μη υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

από τους Μηχανικούς – ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε κατά τη διαδικασία έκδοσης

εγκρίσεων και αδειών ∆όμησης, διαβάστε τα παρακάτω:

 

Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΑΚ με ΑΠ370

Συνημμένο Έγγραφο

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12