Δελτίο Τύπου ΤΕΕ/ΤΑΚ 12.2.2009: “Σεμινάρια με αντικείμενο την Ενεργειακή απόδοση κτιρίων”

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου η πρώτη φάση μιας σειράς Σεμιναρίων που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε. σε τρία τμήματα τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 130 άτομα με αντικείμενο την Ενεργειακή Απόδοση κτιρίων. Το σεμινάριο αποτελείται από μια σειρά 6 κύκλων με αντικείμενο εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Όπως είναι γνωστό ήδη από το 2002 με την οδηγία της 2002/91/Ε.Κ. η Ευρωπαϊκή  Ένωση καλεί τα κράτη μέλη να κινηθούν προς μια κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας στους οικιακούς καταναλωτές και κατά συνέπεια μικρότερη ενεργειακή εξάρτηση από τρίτους αλλά και συνεπή περιβαλλοντολογική πολιτική.
Η Ελληνική πολιτεία καλείται εντός του 2009 να ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή οδηγία και να θεσπίσει εκείνους τους νόμους και διατάξεις προκειμένου οι νέες κατασκευές να ακολουθούν τα «πράσινα» πρότυπα της Ε.Ε., αλλά και να δημιουργήσει σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών που θα επωμισθεί το έργο του ελέγχου του ήδη υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ αναλαμβάνοντας την ευθύνη απέναντι στον τεχνικό κόσμο της Κρήτης για ενημέρωση στα τεχνικά ζητήματα που θα προκύψουν από τη νέα νομοθεσία αλλά και γενικότερη πληροφόρηση στις αλλαγές που θα επέλθουν αποφάσισε τη διεξαγωγή του παρόντος σεμιναρίου. Απώτερος στόχος είναι το Τεχνικό δυναμικό της Ανατολικής Κρήτης να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο και καταρτισμένο απένατι στις αλλάγες που θα επέλθουν, αλλαγές οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να στραφούμε σε μια καθημερινότητα περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12