Αποτροπή επίβλεψης έργων από αναπτυξιακές

amak

 

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτ. Μακεδονίας, αγωνίζεται για την  αποτροπή κατάρτισης προγραμματικής σύμβασης, για την επίβλεψη δύο έργων, μεταξύ της Ν.Α. Γρεβενών και της Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε., έχοντας καταθέσει προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Με έγγραφό της προς τους Προέδρους της Δ.Ε και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ,  ζητάει να εισαχθεί το θέμα για συζήτηση στη ΔΕ του ΤΕΕ, στην  Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και στο ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ώστε να ληφθούν αποφάσεις από τα πανελλαδικά όργανα των Διπλωματούχων Μηχανικών  και να προβούν στις  δέουσες και επιβαλλόμενες για την περίπτωση ενέργειες. 
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτ. Μακεδονίας επισημαίνει ότι «Με αφορμή τις εξελίξεις στην εφαρμογή  του άρθρου 3 του Ν.3316/05  επανέρχεται επιτακτικά στο προσκήνιο η αξίωση του κλάδου μας για άμεση  λήψη -της εκκρεμούσας από το 2005-,  απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας  και Δημοσίων Έργων, με την οποία να καθορίζονται οι προδιαγραφές επάρκειας (στελέχωσης) των τεχνικών υπηρεσιών όλων εν γένει των αναθετουσών αρχών, για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση μελέτης ή έργου, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 Ν.3316/05», 
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Στο άρθρο 3 του Ν. 3316/2005 ορίζεται ότι  εφόσον ο κύριος του έργου δεν διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση μελέτης ή έργου… ζητά από την Αρχή στην οποία υπάγεται, την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων… Εφόσον η Αρχή αυτή δεν διαθέτει επαρκή τεχνική υπηρεσία, τις σχετικές αρμοδιότητες ασκεί η Περιφέρεια της έδρας του. Αν οι Αρχές της προηγούμενης παραγράφου αδυνατούν να ασκήσουν τις πιο πάνω αρμοδιότητες, ο κύριος του έργου μπορεί να αναθέτει με προγραμματική σύμβαση σε άλλη αναθέτουσα Αρχή μέρος ή το σύνολο αυτών…
Από τις παραπάνω διατάξεις και όσον αφορά το πρώτο έργο, προκύπτουν ορισμένες προϋποθέσεις και όροι απαραίτητοι για την νόμιμη και ορθή τήρηση της διαδικασίας. Συγκεκριμένα απαιτείται:
•    Η έκδοση ρητής και αιτιολογημένης πράξης του κυρίου του έργου από την οποία να προκύπτει ότι δεν υφίσταται η απαραίτητη τεχνική στελέχωση για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στις ανάγκες του έργου, είτε γιατί η στελέχωση είναι ελλιπής και δεν υφίστανται οι απαιτούμενες ειδικότητες επιστημόνων για την ορθή διοίκηση και διαχείριση της σύμβασης, είτε γιατί το υπάρχον προσωπικό είναι επιφορτισμένο την ίδια περίοδο με έργα, μελέτες και λοιπές εργασίες, ούτως ώστε να μην μπορεί να ανταποκριθεί και στην πρόσθετη απασχόληση στο συγκεκριμένο έργο.
•    Η έκδοση ρητής και αιτιολογημένης ανάλογης πράξης της Περιφέρειας
Στην προκειμένη περίπτωση και σε ότι αφορά στο πρώτο έργο:

  • Δεν ερωτήθησαν όλες οι υπηρεσίες της Ν.Α. Γρεβενών
  • Δεν ερωτήθησαν, επίσης, όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
  • Aπό τα κρίσιμα έγγραφα που απαιτεί η ως άνω διάταξη του Ν. 3316/2005 της Ν.Α. Γρεβενών και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεν τεκμαίρεται ανεπάρκεια των υπηρεσιών

Όσον αφορά δε το δεύτερο έργο παρακάμφτηκε εντελώς η προβλεπόμενη διαδικασία. 
Η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη με αντίθετη γνώμη όμως του συνόλου των συνδυασμών της αντιπολίτευσης (μείζονος και ελάσσονος) με το σκεπτικό ότι οι προτεινόμενες προγραμματικές συμβάσεις συνιστούν «εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων από το Δημόσιο στον Ιδιωτικό τομέα» και παρά την κατηγορηματικά αντίθετη άποψη της ΕΜΔΥΔΑΣ και της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
Καθημερινά αποδεικνύεται, ότι το πεδίο της παροχής υπηρεσιών των Διπλωματούχων Μηχανικών, αποτελεί τον προνομιακό χώρο των καταστρατηγήσεων, ακόμα και της νομοθεσίας που υποτίθεται ότι έγινε για εξυγίανση του πεδίου και γενική εφαρμογή. Κι αυτό το γνώριζαν πολύ καλά, όπως πάντα υποστηρίζαμε, όσοι αγωνίστηκαν για να δημιουργηθεί αυτό το θεσμικό πλαίσιο, προσβλέποντας και μόνο, σε οφέλη που θα αποκόμιζαν από τη συγκέντρωση της ύλης σε λίγα χέρια!
ΤΩΡΑ Ο Ν. 3316/05 ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΉΣΕΩΝ!!!