Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελεί το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως αυτή για τα περιφερειακά θέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του τμήματος.
Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα που συγκροτούν το προεδρείο της και έξι (6) ακόμη μέλη.
Η εκλογή του προεδρείου και των μελών της Δ.Ε. γίνεται από την Αντιπροσωπεία του τμήματος κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση μετά τις εκλογές και για θητεία τριών ετών.
 
Η Σημερινή Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος  έχει ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μιχαήλ Χωραφάς, Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :     Γεώργιος Αγαπάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΜΕΛΗ :   Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός  Μηχανικός

                                         Ιωάννης Κλάδος, Πολιτικός Μηχανικός

                                         Μηνάς Μανιαδής, Πολιτικός Μηχανικός

                                         Αντώνιος Μαυρογιάννης, Πολιτικός  Μηχανικός

                                         Κωνσταντίνος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

                                         Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός Μηχανικός