Εσωτερικές γραμμές τηλεφώνων ΤΕΕ/ΤΑΚ Εκτύπωση

Oι  εσωτερικές γραμμές   των τηλεφώνων  2810 342520, 2810 341455  είναι :

 

Προϊστάμενος    122

Λογιστήριο    218

Πραγματογνωμοσύνες, θέματα ΔΕ    123

Βιβλιοθήκη  217

Γραμματεία  115