Εκτύπωση

 

Σχετικά με τη μη υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

από τους Μηχανικούς - ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε κατά τη διαδικασία έκδοσης

εγκρίσεων και αδειών ∆όμησης, διαβάστε τα παρακάτω:

 

Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΑΚ με ΑΠ370

Συνημμένο Έγγραφο