Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Περιβάλλοντος PDF Εκτύπωση E-mail
 
Το πλήρες κείμενο της Ομάδας Εργασίας μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω ΣΥΝΔΕΣΜΟ
 
Η Μηχανική του Περιβάλλοντος ως επιστημονικός τομέας έχει πάρει την μορφή που έχει σήμερα στα διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου κάτω από την πίεση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το επάγγελμα του Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού έχει πλέον ωριμάσει αρκετά ώστε να τον καθιστά ικανό να είναι σε ηγετική θέση και να συνεργάζεται με άλλους Μηχανικούς, Χημικούς, Βιολόγους και Τοξικολόγους. Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται και ως «Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός» έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με: τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων, καθώς επίσης και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, επομένως, θα πρέπει να μπορεί να απασχολείται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών σε θέματα της επιστήμης του, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής. Δεδομένου ότι η σημερινή μας κοινωνία χαρακτηρίζεται από μία συνεχή τάση προς την κατεύθυνση της τεχνολογικής προόδου, οι ικανότητες και οι γνώσεις του Μηχανικού Περιβάλλοντος θα είναι συνεχώς αναγκαίες και θα βρίσκονται πάντα σε μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.
Παρόλα αυτά, αν και το επαγγελματικό αντικείμενο του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι ευρύ, δεν υπάρχει ρητή αναγνώριση των σχετικών επαγγελματικών του δικαιωμάτων. Αντιθέτως, τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι πολύ περιορισμένα, με αποτέλεσμα να μην του επιτρέπεται να διαθέσει τις γνώσεις του για την επίλυση των διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) σαν συλλογικό όργανο διεκδίκησης των δικαιωμάτων των Μηχανικών, οφείλει να βοηθήσει στην προσπάθεια των μελών του Μηχανικών Περιβάλλοντος για την διεκδίκηση και αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου τους. Στην κατεύθυνση αυτή, η Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΑΚ πρότεινε στη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος την έκδοση σχετικού εγχειριδίου, που θα συνόψιζε τα προβλήματα και τα κωλύματα που συναντά ο Μηχανικός Περιβάλλοντος καθημερινά στην αγορά εργασίας και θα προέβαλε τις ικανότητες, τις γνώσεις και τα δικαιώματά του.
Η συγκεκριμένη πρόταση έγινε αποδεκτή από τη Διοικούσα Επιτροπή και ανατέθηκε σε μια Ομάδα Εργασίας από οκτώ μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ η συγγραφή του εγχειριδίου υπό το συντονισμό του Κωνσταντίνου Τσαγκαράκη, επίκουρου καθηγητή Δ.Π.Θ. Η ομάδα των οκτώ μελών αποτελείται από τους: Αποστολάκη Μαρία, Μηχανικό Περιβάλλοντος M.Sc., Βουμβουλάκη Ευαγγελία, Μηχανικό Περιβάλλοντος M.Sc., Γενειατάκη Μανόλη, Μηχανικό Περιβάλλοντος M.Sc., Γεωργάτου Χριστίνα, Μηχανικό Περιβάλλοντος, Μακρυπόδη Γιώργο, Μηχανικό Περιβάλλοντος M.Sc., Πατρικαλάκη Ελευθερία, Μηχανικό Περιβάλλοντος M.Sc., Περυσινάκη Αγάπη, Μηχανικό Περιβάλλοντος, και Πουντουράκη Αντώνη, Μηχανικό Περιβάλλοντος M.Sc.
Στην εν λόγω εργασία αναλύεται το φαινόμενο του αποκλεισμού του Μηχανικού Περιβάλλοντος από το άρρηκτο δικαίωμά του υπογραφής Περιβαλλοντικών Μελετών πριν την έλευση της τετραετίας, όπως προστάζει η ισχύουσα νομοθεσία για τις άλλες ειδικότητες Μηχανικών, αδίκως όμως συμπαρασύρει και τους κατ’ εξοχήν ειδικούς. Είναι σαφές ότι παράνομα αφαιρείται το δικαίωμα από τους διπλωματούχους Μηχανικούς Περιβάλλοντος να εκπονούν και να υπογράφουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιδιωτικών έργων, πρακτική που δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη κατηγορία μελετών επίσης πολύ μεγάλης σπουδαιότητας.
Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά σε τέσσερις βασικές κατηγορίες μελετών (Κατηγορία 13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Κατηγορία 14: Ενεργειακές Μελέτες, Κατηγορία 18: Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων, Κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες), οι οποίες αποτελούν βασικό γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα διδασκόμενα μαθήματα στα δύο Τμήματα και θα έπρεπε να μπορούν να υπογράφονται από τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος. Αναλύεται επίσης και το φαινόμενο αποκλεισμού τους από το Μητρώο Εργοληπτών και Κατασκευαστών (ΜΕΚ).
Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος διαθέτει την απαιτούμενη γνώση, ώστε να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες μηχανικών (χημικοί, πολιτικοί, αγρονόμοι τοπογράφοι κλπ). Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις υδραυλικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των ελάχιστων διδασκόμενων μαθημάτων στα δύο τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος (13,25%) είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των Πολιτικών (7,84%) και των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (6%). Το γνωστικό λοιπόν αντικείμενο των Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι ευρύτερο από εκείνο των Πολιτικών και των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με κατεύθυνση διαφορετική της υδραυλικής.
Για την κατηγορία των χημικοτεχνικών μελετών που δικαίως έως σήμερα δίδεται στους Χημικούς Μηχανικούς αξίζει να αναφερθεί ότι η διαφορά του μέσου ποσοστού ελαχίστων διδασκόμενων χημικοτεχνικών μαθημάτων είναι περίπου 3%. Συγκεκριμένα, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος παρουσιάζουν μέσο ποσοστό 37,1% ενώ οι Χημικοί Μηχανικοί 40%. Δικαιολογημένα λοιπόν μπορούν οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος να έχουν το δικαίωμα εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών.
Σχετικά με τις ενεργειακές μελέτες, όπως προκύπτει από τους πίνακες, οι Ηλεκτρολόγοι και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με την κατηγορία. Όμως, η ειδικότητα των Χημικών Μηχανικών μόνο με 3 μαθήματα (βλ. πίνακες Α.Π.Θ) έχει το ίδιο δικαίωμα υπογραφής, κάτι που βεβαίως δεν ισχύει για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος.
Όσον αφορά στις μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης (βλ. Δημοκρίτειο) με μόλις ένα μάθημα καθώς και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (βλ. Ε.Μ.Π.) με δύο μαθήματα έχουν το δικαίωμα εκπόνησης μελετών αυτής της κατηγορίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 3 στα 5 τμήματα των Πολιτικών Μηχανικών δεν έχουν κανένα σχετικό μάθημα. Επιπρόσθετα, το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με ελάχιστο ποσοστό συναφών μαθημάτων πολύ κοντά στο 0, εφόσον από τα 7 συνολικά τμήματα, μόνο οι απόφοιτοι της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών έχουν 1 υποχρεωτικό μάθημα. Οι Χημικοί Μηχανικοί συμμετέχουν στην κατηγορία χωρίς να έχουν παρακολουθήσει ούτε ένα υποχρεωτικό συναφές μάθημα ενώ οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος έχουν υψηλότερο ποσοστό από τους Ηλεκτρολόγους και τους Χημικούς Μηχανικούς (0,7%).
Το ζήτημα της διεκδίκησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Περιβάλλοντος δεν έγκειται μόνο στην λήψη μελετητικού πτυχίου αλλά και στην απόκτηση Εργοληπτικού Πτυχίου, καθώς το προεδρικό διάταγμα 472/85 το οποίο ορίζει όλα τα σχετικά για την εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) δεν συμπεριλαμβάνει την ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ., στο Μ.Ε.Κ. μπορούν να εγγραφούν μηχανικοί ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των γνωστών ειδικοτήτων. Είναι σαφές ότι οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους στο Μ.Ε.Κ. σε κατηγορίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη παρέλθει δεκαετία από την ίδρυση των τμημάτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Δ.Π.Θ.
 Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί το δραστικότερο μέσο διαμόρφωσης οικολογικής συνείδησης και η συμβολή της στη διαμόρφωση συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον είναι καθοριστική. Η εξειδίκευση των Μηχανικών Περιβάλλοντος τους καθιστά απόλυτα ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αντικειμένου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στα ιδρυτικά Π.Δ. των δύο τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος (Π.Δ. 365/1993 και Π.Δ. 232/1995) ορίζεται σαφώς ότι μπορεί να συμμετέχει στην εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια). Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος αποκλείονται όχι μόνο από τα σχολεία όλων των βαθμίδων, αλλά και ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό από κάθε άλλο φορέα διαχείρισης και έρευνας σχετικό με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνονται στις  ειδικότητες που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για τους εκπαιδευτικούς (ΦΕΚ Β1373/8-9-2004), παρότι τυπικά υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους σε διαδικασίες πρόσληψης ως αναπληρωτές – ωρομίσθιοι στη Δ/βάθμια Εκπαίδευση (σχετικά νέος κλάδος ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγων).
Η εργασία αυτή της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ε.–Τ.Α.Κ. έχει ως σκοπό τη μελέτη των δυνατοτήτων των Μηχανικών Περιβάλλοντος σε σχέση με άλλες ειδικότητες και όχι τη δημιουργία εντυπώσεων και προστριβών, καθώς το θέμα που τίθεται είναι όχι μόνο αντιδεοντολογικό αλλά και βιοποριστικό. Ενώ δηλαδή, δημιουργήθηκε η ειδικότητα αυτή των μηχανικών στα ελληνικά πολυτεχνεία, την ίδια στιγμή παραμερίζεται και αντικαθίσταται, καθώς δεν υπάρχει ταυτόχρονη θεσμοθετημένη κατοχύρωση των επαγγελματικών της δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα στην πλειοψηφία τους οι απόφοιτοι να ετεροαπασχολούνται ή να απασχολούνται μερικώς. Το «αντιδεοντολογικό» του ζητήματος βεβαίως δεν σταματά στους αποφοίτους, αλλά επεκτείνεται και στην επιστημονική κατάρτιση των καθηγητών των δύο τμημάτων.
Από τη μελέτη της Ομάδας Εργασίας διαπιστώνεται ότι το Πρόγραμμα Σπουδών καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο και τη διεπιστημονικότητα των σπουδών, καθώς και την άρτια κατάρτιση των αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Αναμφισβήτητα λοιπόν, ο Μηχανικός Περιβάλλοντος είναι σε θέση να συνεργαστεί με επιτυχία με οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα μηχανικού προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων και των προβλημάτων της σύγχρονης εποχής αλλά και, όπου χρειαστεί, να διαδραματίζει ένα ρόλο ρυθμιστή των ισορροπιών μεταξύ κοινωνικών, φυσικών και οικονομικών δυνάμεων, μέσα στα υφιστάμενα πλαίσια της ηθικής και της κοινωνικής αποδοχής.