ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη  08.09.2021 και ώρα 10:00 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τη μελέτη με τίτλο: «Π10: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ηρακλείου.

 

                                                                                                                        Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                                        Μιχαήλ Χωραφάς

                                                                                                                        Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ