ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Πέμπτη 27.05.2021 και ώρα 10:00 πμ μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο : «Μελέτη εναρμόνισης Περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών απόβλητων Κρήτης με το νέο Εθνικό σχέδιο», με αναθέτουσα αρχή τον Ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).
 
Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ
 
 
  Ο Πρόεδρος
  Μιχαήλ Χωραφάς
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ