ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την M. Τετάρτη 28.04.2021 και ώρα 11:30 πμ μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή τεχνικής –επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο : «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων Υδροληψίας  για Απολήψεις Νερού ΄Υδρευσης» , με αναθέτουσα αρχή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
 
 
Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ 
Ο Πρόεδρος
 
Μιχαήλ Χωραφάς
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ