ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την M. Δευτέρα 26.04.2021 και ώρα 13:00-13:20 μμ δύο (2) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στις επιτροπές διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τις Μελέτες με τίτλο : 1)«Ανακατασκευή κτιρίου Παλιάς Ηλετρικής για τη στέγαση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης », με αναθέτουσα αρχή το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ώρα διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης 13:00-13:10), 2) «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος» , με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης (ωρα διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης 13:10-13:20).
 
Για τη ΔΕ  του ΤΕΕΤΑΚ 
 
 Ο Πρόεδρος 
                                       Μιχαήλ Χωραφάς
                                                  Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ