ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΚΛHΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ηλεκτρονικησ Κλήρωσησ

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ


            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει την  Τρίτη  02.02.2021 και ώρα 10:20 πμ ηλεκτρονική κλήρώση, από τα τηρούμενα μητρώα  για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τη  μελέτη με τίτλο : «Εκπόνηση μελέτης γενικού σχεδίου ύδρευσης (Masterplan) ΔΕΥΑ Χερσονήσου» με αναθέτουσα αρχή την ΔΕΥ-Χερσονήσου.

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

 

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ